Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Valsts prezidents pasniegs Ata Kronvalda balvu un ceļojošo balvu „Lielā Pūce”

Otrdien, 2. Septembrī, plkst. 14.00 Melngalvju namā notiks Ata Kronvalda balvas un ceļojošās balvas „Lielā Pūce” pasniegšanas ceremonija, kurā tiks apbalvoti trīs pedagogi par ilggadēju un ievērojamu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā. Goda zīmes pasniegs Valsts prezidents Andris Bērziņš un Ata Kronvalda fonda valdes priekšsēdētājs Henriks Danusēvičs, informēja Ata Kronvalda fonda projektu vadītāja Dace Rēķe.

Ata Kronvalda balvu šogad saņems:

Sarmīte Dreijalte – Cēsu Valsts ģimnāzijas ķīmijas un dabaszinību skolotāja. Daudzus gadus skolotāja vada ķīmijas skolotāju metodisko apvienību Cēsu novadā, kā arī motivē un ieinteresē skolēnus darboties Jauno ķīmiķu skolā. Katru gadu skolotājas vadībā skolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, aizstāv un gūst godalgotas vietas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatēs gan novadā, gan Vidzemē, gan valstī. S. Dreijaltes skolēns ir iekļauts Latvijas komandas sastāvā, kura piedalījās 2014. gada pasaules ķīmijas olimpiādē Vjetnamā. Pēdējo triju gadu laikā S. Dreijaltes skolēni ir guvuši 38 godalgotas vietas novada olimpiādēs, trīs godalgotas vietas valsts olimpiādēs, četras godalgotas vietas atklātajās olimpiādēs.

Marianna Abricka – Preiļu 1. pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja. Viņa ļoti vērīgi seko skolēnu māksliniecisko spēju pilnveidošanai, kas motivē skolēnus aktīvi piedalīties un gūt vērā ņemamus rezultātus olimpiādēs un dažādos konkursos. 38 skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē, un deviņi skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas valsts atklātajā Vizuālās mākslas olimpiādē. 2014. gadā iegūta zelta medaļa starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras”. 2013. un 2014. gadā skolotājas M. Abrickas skolēnu darbi tika izvirzīti starptautiskajam bērnu konkursam „LIDICE”.

Iveta Ratinīka – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja. Viņa pedagoģiskajā darbā ir erudīta, aktīva un profesionāla. I. Ratinīka vada interešu izglītības pulciņu „Žurnālistika”. Skolotāja izcili sagatavo skolēnus olimpiādēm – pēdējo triju gadu laikā septiņi skolēni ir guvuši godalgotas vietas novada olimpiādēs, seši skolēni ieguva godalgotas vietas valsts olimpiādēs. 13 skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas valsts zinātniskās pētniecības darbu lasījumos, kā arī trīs balvas „Pūce” valsts ģimnāziju zinātniskās pētniecības darbu lasījumos.

Svinīgā ceremonijā Melngalvju namā pedagogi saņems Valsts prezidenta un Ata Kronvalda fonda prezidenta Henrika Danusēviča parakstītus diplomus un medaļu ar Ata Kronvalda attēlu, kurus veidojusi māksliniece Elita Viliama, kā arī vienreizējo stipendiju.

Ata Kronvalda balva tiek pasniegta kopš 1989. gada un pavisam godalgas saņēmuši 135 izcili izglītības darbinieki. Galvenie kritēriji Ata Kronvalda prēmijas piešķiršanai ir pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas un starptautiskajās olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos, talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi, kā arī talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai rajona mēroga pasākumu organizēšana.

Ceļojošo balvu „Lielā Pūce” pirmo reizi pasniedza 1988./89. mācību gadā. Balvas dibinātāji bija Izglītības un zinātnes ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes firma „Kontakts”. Tai laikā Latvijas virzībai uz suverēnu valsti sevišķi svarīga loma bija uzkrātajam intelektuālajam potenciālam un prasmei to izmantot. Dibinātāji uzskatīja, ka nākamo zinātnieku, speciālistu un vadītāju izveides pamats ir skola, tādēļ ir jāstimulē skolotāju darbs ar talantīgiem skolēniem un jānodibina balva, ko pasniegt labākajiem skolu kolektīviem par skolēnu sasniegumiem mācību darbā.

Šogad „Lielo Pūci” saņems:

1. vieta Rīgas Valsts 1. ģimnāzija;

2. vieta Daugavpils Krievu vidusskola – licejs;

3. vieta Rīgas Franču licejs;

4. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija;

5. vieta Cēsu Valsts ģimnāzija.


„Mazo Pūci” saņems:

1. vieta Aglonas vidusskola;

2. vieta Daugavpils Saskaņas pamatskola;

3. vieta Rīgas 89. vidusskola;

4. vieta Rīgas 41. vidusskola;

5. vieta Daugavpils 13. vidusskola.

Ata Kronvalda fonds ir sabiedriskā labuma organizācija un šogad Ata Kronvalda prēmijas piešķiršanu ar ziedojumiem ir atbalstījuši SIA „LDZ Cargo” un SIA „Zaļā josta”.

Ata Kronvalda fonds dibināts 1994. gadā un tā dibinātāju vidū ir Izglītības un zinātnes ministrija, Skolēnu zinātniskā biedrība, AS „Izglītība”, pedagogi Andris Tomašūns, Agnis Andžāns, Dzintra Paegle un sabiedriskais darbinieks Henriks Danusēvičs. Fonda uzdevumi ir celt zināšanu prestižu Latvijā, stimulēt pedagogu, zinātnieku un citu personu iesaistīšanos Latvijas talantīgāko jauniešu izglītošanā, popularizēt talantīgos skolēnus un viņu sasniegumus, viņu darba vadītājus un atbalstītājus. Ik gadu fonds piešķir goda zīmes zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem, arī studentiem par ieguldījumu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā. Pretendentus Ata Kronvalda balvai izvirza izglītības iestādes, izglītības pārvaldes, pedagogu kolēģi un citas personas.

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.