Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

LZA aicina uz diskusiju "Dzimuma attīstība, nozīme sabiedrībā un problēmas"

Ceturtdien, 2017.gada 13. aprīlī plkst. 15.00 (LZA sēžu zālē, 2.stāvā) LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa aicina uz Latvijas zinātnieku vidū pirmo publisko diskusiju par cilvēka dzimumu, tā bioloģisko izcelsmi, nozīmi un sociālajiem aspektiem.

Darba kārtībā:

1. Zinātniskie ziņojumi

 “Cilvēka dzimums no bio psiho sociālā aspekta”, LZA Goda doktors, Dr.biol. Jēkabs Raipulis
 “Anglicisma 'gender' tulkošanas un adaptācijas problēmas latviešu literatūrzinātnē.” Pieredze projekta NFI / R / 2014/061 “Gender, Power and Culture: Diversity and Interactions in Latvia and Norway” realizācija, LZA kor.loc. Dr.phil. Ausma Cimdiņa
“Ar dzimuma apzīmēšanu saistītie termini: teorētiski apsvērumi un ieteikumi praksei”, Prof., Dr.habil.med. Māris Baltiņš

2. Diskusija

ĶBMZN priekšsēdētājs – Pēteris Trapencieris
 Zinātniskā sekretāre – Daina Daija (tel. 67220725)
1. Dzimums kā dzīvības nepārtrauktības un evolūcijas nodrošinātājs.
2. Dzimuma ģenētiskā determinācija un attīstība, dzimuma identitātes veidošanās un
novirzes
3. Bioloģiskais un sociālais dzimuma uzvedības izpausmēs:

- Vai ir nodalāms bioloģiskais un sociālais dzimums?
- Dzimuma kritēriji.
4. Vai dzimumu dimorfisms ir objektīvi pastāvoša parādība cilvēku sabiedrībā?
5. Dzimums, ģenders, dzimte:

- Biologu, mediķu skatījumā.
- Valodnieku skatījumā.
6. Kādas problēmas rodas manipulējot ar terminoloģiju biologu un sociologu
skatījumā uz cilvēka dzimumu
7. Kā jukas izpratnē par dzimumu ietekmē demogrāfijas problēmu risināšanu?

Pēdējos gados ir aktualizējies jautājums par to, vai cilvēku sabiedrībā dzimumi funkcionē līdzīgi kā citu dzīvo organismu sugām, vai līdz ar sociālo faktoru lomas palielināšanos cilvēku saskarsmē un pārmantojamībā ir mazinājusies, modificējusies vai varbūt palielinājusies dzimuma loma. Jautājums ir kļuvis aktuāls arī liktos formālā plāksnē, Latvijai pievienojoties starptautiskajām konvencijām par terminu tulkošanu pamatā no angļu valodas, kuriem nav analogu latviešu valodā, jo pieļaujot neprecizitātes, var mainīties arī oriģinālā ieliktā doma.
Saistībā ar dzimmu būtisks ir jautājums, kas bērniem jāmāca – dzimumaudzināšana, seksuālā audzināšana vai ģimenes audzināšana, kas jāizlemj veidojot skolu standartus. Kāda loma pedagoģijā ir dzimumu atšķirībām, vai tās būtu jāņem vērā audzināšanā, profesijas izvēlē? Vai dzimumu atšķirību atzīšana ir pamats dzimumdiskriminācijai?

Nereti tiek pārmests, ka zinātnieki neizsaka savu viedokli, vai pat apgalvots, ka zinātnieki ir to vai citu teikuši, gan neatsaucoties uz konkrētu zinātnieku, lai pastiprinātu savas aplamās idejas ticamību. Tādēļ arī LZA zinātniekiem vajadzētu izteikt savu viedokli par minētajiem jautājumiem, izdiskutējot tos nodaļu sēdēs.